نشست خبری سخنگوی نظامی عربستان «فاجعه رسانه‌ای» بود